FAQ Contact Us

Bangor And Santander Universities Offer Support Through Enterprise Support Allowance During COVID Crisis

UNITED KINGDOM / AGILITYPR.NEWS / July 03, 2020 / Bangor a Phrifysgolion Santander yn cynnig cymorth drwy Lwfans Cynhaliaeth Mentergarwch yn ystod argyfwng COVID


Mae Prifysgol Bangor a Phrifysgolion Santander yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion gyda'u busnesau a'u mentrau newydd trwy'r pandemig COVID-19.


Mae cefnogaeth Prifysgolion Santander gwerth £25,000 ac mae wedi arwain at greu Lwfans Cynhaliaeth Mentergarwch Argyfwng COVID Prifysgol Bangor i fyfyrwyr sy'n entrepreneuriaid gael cefnogaeth ariannol yn ystod y cyfnod ansicr hwn.


Mae'r gefnogaeth yn rhan o gynllun ehangach gwerth £4.5m ar draws nifer o bartneriaid prifysgol Santander i gynorthwyo amrywiaeth o fentrau er mwyn cefnogi entrepreneuriaeth myfyrwyr a lliniaru caledi yn ystod yr argyfwng COVID-19.


Lansiwyd galwad gystadleuol am geisiadau gan fusnesau myfyrwyr a graddedigion a oedd yn gallu dangos y byddai'r gefnogaeth yn gymorth iddynt ddechrau menter newydd neu gynnal busnes newydd sy'n bodoli eisoes ac yn lleddfu rhywfaint o'r pwysau ariannol arnynt dros y misoedd nesaf. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod 28 o grantiau wedi cael eu dyfarnu, gwerth rhwng £500 a £3000 i gyfrannu at gostau byw, ffioedd proffesiynol, prynu offer ac, mewn rhai achosion, cyflogi myfyriwr i ddatblygu'r busnes. 


Meddai Josef Roberts o Pai Language Learning sy’n darparu platfform i ddysgu ieithoedd ac sydd wedi ei leoli ym Mharc Gwyddoniaeth MSParc yn Gaerwen, “Rydym wedi bod yn gweithio ar ein busnes yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac roeddem yn paratoi i lansio'n swyddogol pan ddaeth COVID-19 a'r cyfyngiadau symud. Mae Lwfans Cynhaliaeth Mentergarwch Argyfwng Prifysgolion Santander wedi bod yn amhrisiadwy i ni fel cwmni newydd ac mae'n golygu y gallwn barhau â'n cynlluniau a gobeithio y byddwn yn gallu cyflogi myfyrwyr fel interniaid yn y dyfodol agos."


Meddai Matt Hutnell, Cyfarwyddwr Prifysgolion Santander, “Mae Santander wedi ymrwymo i gefnogi addysg uwch yn ogystal â chymunedau lleol ledled y Deyrnas Unedig ac felly rydym yn falch bod modd cyfeirio ein cyllid lle mae'r angen mwyaf ar yr adeg dyngedfennol hon. Mae prifysgolion yn gwneud gwaith gwych i gyfrannu at ymgyrch y Deyrnas Unedig yn erbyn COVID-19, ac felly rydym yn falch iawn o gydweithio â'r prifysgolion sy'n bartneriaid inni a chynyddu eu hymdrechion hwythau yn eu tro ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda nhw i gefnogi myfyrwyr a'r gymuned addysg uwch ehangach gyda mentrau pellach dros y misoedd nesaf."


Meddai'r Athro Paul Spencer, Dirprwy Is-ganghellor Arloesi, Cysylltiadau a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor, “Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth barhaus gan Brifysgolion Santander yn ystod y cyfnod heriol hwn. Roeddwn yn falch iawn o weld cymaint o ddiddordeb yn y cynllun ac ansawdd y syniadau busnes a gawsom. Rwy'n credu ei fod yn tystio i ysbryd entrepreneuraidd ein myfyrwyr a'n graddedigion eu bod yn gallu addasu eu mentrau a manteisio ar gyfleoedd newydd er gwaethaf yr anawsterau gweithredu mae COVID-19 wedi eu hachosi. Hoffwn ddymuno'r gorau i bob un ohonynt yn eu hymdrechion ac edrychaf ymlaen at weld sut mae'r busnesau'n datblygu dros yr haf.”


Photo: Josef Roberts (left) and Simon Parry-Williams (right) of Pai Language Learning


English Version

 

Bangor and Santander Universities offer support through Enterprise Support Allowance during COVID crisis


Bangor University and Santander Universities are supporting student and graduates with their businesses and new ventures through the COVID-19 pandemic.


Santander Universities support take the shape of a welcome £25,000, which has resulted in the creation of the Bangor University COVID Crisis Enterprise Support Allowance for student entrepreneurs to access financial support during this period of huge uncertainty.


The support is part of a wider £4.5m scheme across a number of Santander’s University partners to support an array of initiatives to support student entrepreneurship and alleviate hardship during the COVID-19 crisis.


Operating at pace, a competitive call was launched for applications from student and graduate businesses who were able to demonstrate that the support would help kick-start a new venture or sustain an existing start-up and relieve some of the financial pressures over the coming months. We are delighted to announce that a total of 28 awards have been made ranging from £500 - £3000 which will be used to supplement living costs, professional fees, equipment purchases and, in some cases, the hiring of a student intern to help grow the business. 


Josef Roberts of Pai Language Learning, a platform that provides language learners everything they need to teach themselves any language based at M-Sparc in Gaerwen said ,“We’ve been working on our business for the last 12 months and were getting ready to officially launch when COVID-19 put us all in lockdown. The Covid Crisis Enterprise Support Allowance from Santander Universities has been invaluable to us as a start-up company and means we’re able to continue with our plans and hopefully be in a position to employ student interns in the near future.”


Matt Hutnell, Director, Santander Universities, said, “Santander is committed to supporting higher education as well as local communities across the UK so we’re pleased that our funding is able to be redirected to where it is most needed at this critical time. Universities are doing some fantastic work to contribute to the UK’s effort to combat the outbreak of COVID-19, so we’re delighted to collaborate with our university partners in a way which increases their response effort and look forward to continuing to work with them on supporting both students and the broader higher education community with further initiatives over the coming months.”


Prof. Paul Spencer, Pro Vice-Chancellor for Innovation, Engagement and Employability at Bangor University added, “We are extremely grateful for the continued support from Santander Universities during this challenging period. I was delighted to see such high levels of interest in the scheme and the quality of business ideas we received. I think it’s testament to the entrepreneurial spirit of our students and graduates that they are able to adapt their ventures and pursue new opportunities despite the operating difficulties presented by COVID-19. I'd like to wish all the recipients the very best with their endeavours and look forward to seeing how the businesses progress over the summer.”

Contacts